http://********/forum/index.php?threads/2164/
noi phong chu tiêng viet khi cài phong script variant bold

gửi từ redmi note 2 của tôi bằng cách sử dụng tapatalk