mọi người ơi, giúp tôi kích hoạt thiết bị với, tôi không kích hoạt được thiết bị, không nhận được tin nhắn mã xác minh