mình thấy đã số ae số hiệu đời máy như con mi4 thì đều là mi 4w. còn mày mình là mi 4c thì có gì khác biết không ?